EFFATA! Poort

Christengemeente EFFATA! Blessing is gebaseerd op het leven van de eerste gemeente volgens het Boek Handelingen hoofstuk 2 vanaf vers 41 tot en met 47.

Boek Handelingen 2: Het leven van de eerste gemeente

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.


Als gemeente van God in deze tijd volgen wij dit levenspatroon als het model en de vorm die God ons opgedragen heeft zoals Hij toen door Zijn discipelen geleid door de Heilige Geest de eerste gemeente oftewel de eerste kerk op aarde oprichtte. De Heilige Geest die uitgestort is over de eerste discipelen van Jezus op Pinksterdag heeft de kracht gegeven om het evangelie van Jezus te verkondigen en duizenden mensen gaven hun leven aan Jezus de verlosser. Drieduizend mensen zijn kort daarna door onderdompeling gedoopt als teken van bekering en ontvingen daarmee het nieuwe leven. Ze werden later opgevangen en verdeeld in huisgroepen om te worden onderwezen in het nieuwe leven. Ze vormden een gemeenschap en waren trouw in gebed en ondersteunden elkaar. Ze kwamen thuis bijeen om voor en met elkaar te bidden, te leven in vreugde en vrede van God. Ze hielden van lofzingen en God aanbidden. Het echte leven als gemeente begint dus juist in de huissamenkomst! In de huissamenkomst kent je iedereen en iedereen kent je!

Zo hebben wij als een gemeente van God huissamenkomsten die we poorten noemen. Elke poortsamenkomst heeft een naam naar de poorten van Jeruzalem als toegangsdeuren naar het centrum van de stad. Voor iedereen is er een poort, verdeeld naar geslacht en leeftijd. Zo is er een mannenpoort, vrouwenpoort, jongespoort en meidenpoort en tienerspoort.