Skip to content

Wat wij geloven

 1. In God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde;
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 4. Dat Jezus Christus onze zonde en de straf op zich heeft genomen, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het dodenrijk;
 5. En de derde dag is opgestaan uit de doden;
 6. Dat onze Here is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. En dat Jezus Christus spoedig wederkomt om Zijn Gemeente op te nemen in Zijn heerlijkheid en te oordelen de levenden en de doden;
 8. Dat door de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, wij in nieuwheid des levens mogen opstaan in het Pinkstergebeuren voor vandaag, onder leiding van de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest, het spreken in nieuwe tongen en de uitleg daarvan.
 9. In een universele gemeenschap der heiligen;
 10. In vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus;
 11. In de opstanding der doden en genezing van zieken;
 12. En het eeuwige leven voor een ieder die in Jezus Christus gelooft als enige Middelaar tussen God en mensen.